به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > حوزه ریاسـت > دفتر ریاست 

    اهم فعاليتهاي مسئول دفتر رياست  

  1. ابلاغ دستورات صادره رياست به اشخاص و واحدهاي تابعه و پيگيري آن تا حصول نتيجه؛
  2. تهيه و تنظيم صورتجلسات رياست، ابلاغ و پيگيري مصوبات آنها؛
  3. امور دبيري شوراي مجتمع ؛
  4. نظارت بر حسن اجراي وظايف در واحدهاي مجتمع جهت ارائه گزارش به رياست؛
  5. هماهنگي و همكاري با واحدهاي مجتمع در راستاي ماموريت‌هاي محوله؛
  6. مديريت ارتباط ميان رياست و مراكز و اشخاص؛
  7. تسهيل زمينه ارتباط و مشورت‌دهي مشاوران رياست؛
  8. پيگيري و رفع مشكلات كاركنان، كادر علمي و دانش پژوهان از طريق مراجع مربوط حسب دستور رياست؛
  9. نظارت بر حسن عملكرد نيروهاي دفتر و دريافت گزارش از آنان؛
  10. ساير امور محوله از سوي رياست.